happysfera85@gmail.com
С. Ново село, ул. Ормана №1, общ. Стамболийски, обл. Пловдив
ENVIRONMENTAL PROTECTION MANAGEMENT

1. Очаквани резултати от дейностите, предвидени по проекта:

        Чрез планирано и систематично въздействие с подбрани щамове полезни микроорганизми, очакваме постигането на балансирана екосистема, увеличени и стабилни добиви чрез намаляване на инвазиионният натиск на фитопатогенни гъби и бактерии и силно подобрено хранене на растенията, използвайки метаболитните възможности на полезните микроорганизми. Проекта се занимава с хидропонно отглеждани култури ( салати, босилек, мента, кориандър, девисил, чайвс) в изцяло водна среда, почвено отглеждани зеленчуци като едногодишни култури – зеле, трайни овощни насаждения – ябълки, череши. Ползите от приложението на полезни микроорганизми са намаляването употребата на изкуствени торове, препарати, механизация, горива и работна сила. Тези ползи биха направили стопанствата по-конкурентноспособни като се намалят техните разходи. В допълнение очакваме да получим по-ниски норми на ползване на поливна вода при почвените култури – едногодишни и трайни насаждения, а при хидропонното производство 100% чисто производство без изхвърляне в околната среда на каквито и да било торови или нитратни продукти и в продължение на години ползване на рециркулационна вода. 

 2. Ползи от проекта: 
                 - Намаляване вредното въздействие на земеделското производство върху компонентите на околната среда /почва и вода/ 
                - Увеличаване на средно-годишното производство.
                - Намаляване на производствените разходи.
                - Повишаване конкурентоспособността на стопанствата
 Описаното би могло да се постигне с въвеждане в практиката на използването на специализирани микробиални препарати съдържащи биологично активни вещества, селекционирани гъбни щамове и полезни бактерии. 

Кратко описание на проекта: 
                1. Прилагане на специализирани микробилани торове и стимулатори при хидропонно производство на листни зеленчукови култури (салата, босилек, кориандър, джоджен, девисил), при полско зленчуко-производство – главесто зеле и при производство на плодове-семкови и костилкови.   
                 2. Отчитане въздействието чрез анализи - листни, почвени, на хидропонната вода. 
                3. Отчитане на влиянието на микробиалните торове върху здравния хабитус на третираните култури, получените добиви на м. кв. от хидропонното производство и добиви от декар при трайните насаждения и полското зеленчуко-производство на годишна база.
               4. Разпространение на получените резултати - ЕПИ, уеб сайт, срещи, семинари.

 Описание на първоначалното положение: 
              В стопанствата на земеделските производители ЕТ Асен Багашев и „Люлин Интернешънъл“ ЕООД – членове на организацията на производители на плодове и зеленчуци „Хепи Фрутс“ ООД, призната със заповед на Министъра на земеделието, храните и горите РД 09-406/26.04.2018. се прилагат най-високите стандарти за интегрирана растителна защита, торово подхранване с минерални и органични торове и агротехнически мероприятия. Въпреки това членовете на организация на производители на плодове и зеленчуци „Хепи Фрутс” ООД, ежегодно се сблъскват с редица проблеми в процеса на земеделското производство.
               В частност за ЕТ „Асен Багашев“ и „Люлин Интернешънъл“ ЕООД , като членове на ЗДДЗ Консорциум „РИЗОСФЕРА-М“ е много важно да се отбележи, че дейността им като земеделски производители се развива в точно определен район, характеризиращ се с определен почвен тип, а именно землището на с. Ново село, общ. Стамболийски. Това землище е НЕОБЛАГОДЕТЕЛСТВАН РАЙОН съобразно Приложение 2 към Чл. 4, ал.2 на ПМС 30 от 15.02.2008г. 
              Амбицията на членовете на Консорциум „Ризосфера-М“ е да се покаже, че с помощта на иновативни методи и практики, високо успешно и икономически изгодно земеделие е възможно да се осъществява дори в райони с не съвсем благоприятни почвени типове, характеризиращи се с ниска или липсваща хумусна обезпеченост, много ниски стойности на основните макро-елементи, относително високи нива на карбонати. Друго ограничително условие и предизвикателство за осъществяването на успешни земеделски операции е, че с. Ново село се намира в Нитратно уязвима зона определена със Заповед на Министъра на околната среда и водите РД-930 от 25.10.10.   
             Тази условност сама по себе си предполага много по-ограничено използване на нитратни торове и по-внимателно отношение към торови изтичания или възможността за замърсяване на подпочвените води с нитрати или техните съединения. 
             Инициатор за реализиране на проекта е Асен Багашев в качеството му на земеделски стопанин и на управител на „Хепи Фрутс” ООД – организация на производители на плодове и зеленчуци.

Причините наложили реализирането на проекта са:
  1. Необходимостта от постигането на устойчиво земеделско производство в количествен и качествен аспект.
  2. Понижаването на себестойността на произвеждания земеделски продукт, чрез оптимизиране на оперативните разходи и минимизиране на загубите в процеса на производство.
  3. Подобряване на храненето на растенията, при намалени торови норми.

Необходимостта за получаване на чисто и необременено с пестициди земеделско производство в съответствие с все по завишените изисквания на институционалните купувачи. Намаляване на използваните количества пестициди чрез стимулиране на естествените защитни сили на растенията.

 Цел на проект Ризосфера М:

 

             Целта на проекта е постигането на устойчиво управление на почвите и на водните ресурси. Това е от фундаментално значение за оптималното действие на почвите особено при интензивни производствени системи, където се изисква оптимален растеж на растенията с оглед получаването на максимална по обем и качество реколта.

            При супер интензивното оранжерийно, хидропонно отглеждане на зеленчуци, целта е устойчиво решение на проблема с фитопатогени, способни да компрометират цялостни реколти, като при това се осигури използването на един и същи воден ресурс, без отделянето в природата на каквито и да било остатъчни замърсители.

 Планирани резултати:

Проектът планира да постигне резултати в хидропонното производство (салати, босилек, кориандър, мента),  овощното производство на ябълки, круши, череши и зеленчуково полско производство на главесто зеле, както следва:

 

  • Повишаване качеството на продуктите, повишаване на количеството в рамките на 3 годишен период, спрямо началното състояние.
  • Намаляване на загубите от пропаднали растения – както едногодишни, така и трайни като резултат на почвени или водни патогени.
  • Стимулиране на кореновата система и подобряване на храненето на растенията, чрез стимулиране на развитието на полезни микроорганизми.
  • Увеличаване на органиката в почвата , стимулиране на защитните механизми на растенията.
  • Намалявване употребата на изкуствени торове- намаляване на замърсяването на подпочвените води.
  • Опазване на околната среда (почва, вода, въздух)