happysfera85@gmail.com
С. Ново село, ул. Ормана №1, общ. Стамболийски, обл. Пловдив
ENVIRONMENTAL PROTECTION MANAGEMENT

ДЗЗД „Консорциум „Ризосфера – М““

Европейски Фонд за Регионално Развитие – ЕФРР цели да спомага за смекчаването на различията в степента на развитие на европейските региони и да подобрява жизнения стандарт в най-необлагодетелстваните региони. ЕФРР

 

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони.

 

 

ДЗЗД Консорциум Ризосфера - М сключи Договор № BG06RDNP001-16.001-0037-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.,

 

Благодарение предоставеното финансиране от фонд на Европейския съюз(90%) и от българско национално финансиране (10%), може да се  осъществи в своята цялост следния проект:

 

Наименование на проекта: “Устойчиво биологично управление на почвеното и хидропонно производство с полезни микроорганизми”

Основната цел на проекта е:

Постигането на оптимално и устойчиво земеделско производство са едни от главните цели на проекта и те зависят от здравословното състояние на почвата и от развиващите се в нея микроорганизми. При интензивното земеделско производство за да се поддържа висока производителност съчетана с опазване компонентите на околната среда е необходимо прилагането на интегрирани системи за управление на хранителни вещества и интегрирана растителна защита. В този аспект, използването на полезни микроорганизми води до поддържане на почвата и растенията в оптимално фитосанитарно състояние. Също се подобряват възможностите на кореновата система, относно нейното усвояване на хранителни вещества и се създават условия за задържане на почвената влага, съчетани с ниско въздействие върху околната среда.

 

Очакваните резултати от изпълнението на проекта:

 

Създаване на възможност за получаване на стабилни добиви и намаляване на инвазионнният натиск от почвени фитопатогенни гъби и бактерии, чрез използване на метаболитните възможности на почвените микроорганизми. Като крайни резултати се очаква да се отчетат: - Намаляване на количествата употребявани минерални торове - Редуциране на броя третирания с пестициди - Намаляване на поливните норми.

Европейски Фонд за Регионално Развитие – ЕФРР цели да спомага за смекчаването на различията в степента на развитие на европейските региони и да подобрява жизнения стандард в най-необлагодетелстваните региони. ЕФРР

 

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони.

 

 

ДЗЗД Консорциум Ризосфера - М сключи Договор № BG06RDNP001-16.001-0037-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.,

 

Благодарение предоставеното финансиране от фонд на Европейския съюз(90%) и от българско национално финансиране (10%), може да се  осъществи в своята цялост следния проект:

 

Наименование на проекта: “Устойчиво биологично управление на почвеното и хидропонно производство с полезни микроорганизми”

Основната цел на проекта е:

Постигането на оптимално и устойчиво земеделско производство са едни от главните цели на проекта и те зависят от здравословното състояние на почвата и от развиващите се в нея микроорганизми. При интензивното земеделско производство за да се поддържа висока производителност съчетана с опазване компонентите на околната среда е необходимо прилагането на интегрирани системи за управление на хранителни вещества и интегрирана растителна защита. В този аспект, използването на полезни микроорганизми води до поддържане на почвата и растенията в оптимално фитосанитарно състояние. Също се подобряват възможностите на кореновата система, относно нейното усвояване на хранителни вещества и се създават условия за задържане на почвената влага, съчетани с ниско въздействие върху околната среда.

 

Очакваните резултати от изпълнението на проекта:

Създаване на възможност за получаване на стабилни добиви и намаляване на инвазионнният натиск от почвени фитопатогенни гъби и бактерии, чрез използване на метаболитните възможности на почвените микроорганизми. Като крайни резултати се очаква да се отчетат: - Намаляване на количествата употребявани минерални торове - Редуциране на броя третирания с пестициди - Намаляване на поливните норми.

2. Ползите от проекта са: - Намаляване вредното въздействие от земеделското производство върху компонентите на околната среда /почва и вода/;

Производството на висококачествени и незамърсени земеделски продукти,  се очаква да може да се постигне с използването на микробиални препарати, съдържащи биологично активни вещества, селекционирани гъбни щамове и почвени бактерии.

Очакваните ползите от проекта ще са:

- Намаляване на производствените разходи

- Повишаване качеството на произвежданите продукти

- Повишаване конкурентоспособността на стопанствата

 

Обща стойност на проекта: 627 480,00 лв.,

Финансиране от ЕФРР. (90%) – 564 732,00 лв

Национално финансиране (10%) - 62 748,00 лв.,

.,

 

Начало: 15.12.2020.г.

 

Край: 01.09.2023 г.